СПИСОК НАУКОВИХ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ ПРАЦЬ
Харжевського В’ячеслава Олександровича

1999 рік

1. Кіницький Я.Т. Геометричний синтез симетричних лямбдоподібних механізмів Чебишева чисельним методом / Я.Т. Кіницький, О.Б. Свєтловський, В.О. Харжевський //Вісник Технол. у-ту Поділля.– 1999.–№ 6.– С. 160-162.

2002 рік

2. Кіницький Я.Т. Кінетостатичний аналіз механізмів Чебишева із зупинкою вихідної ланки / Я.Т. Кіницький, О.Б. Свєтловський, В.О. Харжевський // Вісник Технол. у-ту Поділля.- 2002.-№ 1.- С. 15-20.

3. Харжевський В.О. Аналітична кінетостатика плоских важільних механізмів ІІ класу з врахуванням сил тертя / В. О. Харжевський, Я. Т. Кіницький, О. Б. Свєтловський // Вісник Технол. у-ту Поділля. – 2002. – № 6, ч. 1. – С. 61–64.

4. Розробка чисельних методів геометричного синтезу шарнірно-важільних механізмів і механізмів із зупинкою вихідної ланки: звіт з НДР (заключний) / Технологічний університет Поділля; кер. Я.Т. Кіницький; викон.: В.О. Харжевський [та ін.]. – Хмельницький, 2002. – 124 с. – Шифр теми 2Б-2000; ДР 01860089931; Інв. № 0288.0036817.

5. Кіницький Я.Т. Теорія механізмів і машин. Метод. вказ. до лабораторних робіт, вид. 2-е, перероб. /Я.Т. Кіницький, В.П. Олександренко, О.В. Терлецька, В.О. Харжевський. – Хмельницький, РВЦ ХНУ, 2002. – 72 с.

2003 рік

6. Харжевський В. О. Чисельно-аналітичний метод синтезу важільних механізмів з зупинкою вихідної ланки на базі несиметричного шарнірного чотириланкового механізму з використанням точок Болла / В. О. Харжевський, Я. Т. Кіницький // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2003. – № 4. – С. 43–54.

7. Харжевський В. О. Методика синтезу важільних прямолінійно-напрямних механізмів з дотиком 4-го порядку / В.О.Харжевський // Вісник Технологічного у-ту Поділля. – 2003. – Т. 2. – № 6, ч. 1 – С. 152–163.

8. Терещенко О.П. Дослідження механізму з регульованим ходом голки швейної машини ланцюгового стібка / О.П. Терещенко, В.О. Харжевський, І.А. Шевченко // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2003. – № 1. Ч.1. – С. 170–174.

9. Шарнірно-важільний механізм з регульованою тривалістю зупинки вихідної ланки: Деклараційний патент на винахід 53876 А. України, МПК 7 F16H21/00/ Свєтловський О.Б., Кіницький Я.Т., Харжевський В.О. №2001129243; Заявлено 29.12.2001; Опубліковано 17.02.2003, Бюл. №2. – 2 с.

10. Харжевський В.О. Методика синтезу важільних прямолінійно-напрямних механізмів з дотиком 4-го порядку. // Матеріали І польсько-української наукової конференції «Сучасні технології виробництва в розвитку економічної інтеграції та підприємництва» (смт. Сатанів 16-18 жовтня 2003 р.) – Хмельницький: ВІС.– 2003. – С. 107-108.

2004 рік

11. Харжевський В. О. Синтез важільних механізмів за заданою тривалістю зупинки вихідної ланки та межі їх існування / В. О. Харжевський // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2004. – № 1, ч. 1. – С. 10–20.

12. Харжевський В. О. Синтез механізмів із зупинкою вихідної ланки на основі двокривошипного шарнірного чотириланкового механізму // Збірник наукових праць. – Хмельницький : Вид-во Нац. академії держ. прикорд. служби України ім. Б. Хмельницького. – 2004. – № 28, ч. 1 (спец. випуск). – С. 123–125.

13. Комп’ютерна програма «Синтез напрямних механізмів»: А.с. №9468 України, Харжевський В.О. – Заявлено 16.12.2003; Зареєст¬ровано 23.02.2004.

14. Шарнірно-важільний механізм з двома регульованими зупинками вихідної ланки: Деклараційний патент на винахід 66042 А України, МПК 7 F16H21/00/ Харжевський В.О., Кіницький Я.Т. №2003076659; Заявлено 15.07.2003; Опубліковано 15.04.2004, Бюл. №4. – 2 с.

15. Харжевський В. О. Синтез важільних прямолінійно-напрямних механізмів та механізмів із зупинкою вихідної ланки на базі шарнірного чотириланкового механізму: дис…канд. техн. наук: 05.02.02 /Харжевський В’ячеслав Олександрович. – Хмельницький, 2004. – 262 с.

16. Харжевський В. О. Синтез важільних прямолінійно-напрямних механізмів та механізмів із зупинкою вихідної ланки на базі шарнірного чотириланкового механізму: автореф. дис. канд. техн. наук : 05.02.02 / В. О. Харжевський; Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2004. – 22 с.

2005 рік

17. Харжевський В.О. Аналітично-числовий синтез кругових напрямних механізмів на базі шарнірного чотириланкового механізму з використанням точок Бурместера / В. О. Харжевський, Я. Т. Кіницький // Машинознавство. – 2005. – № 4. – С. 26–31.

18. Харжевський В.О. Синтез важільних восьмиланкових механізмів із зупинкою вихідної ланки //Збірник матеріалів ІІІ українсько-польської наукової конференції молодих вчених «Механіка та інформатика» (Хмельницький, 28-30 квітня 2005 року). – Хмельницький: ХНУ. – 2005. – С. 198-205.

19. Харжевський В.О., Кіницький Я.Т. Аналітично-числовий синтез кругових напрямних механізмів на базі шарнірного чотириланкового механізму з використанням точок Бурместера //Матеріали 7-го Міжнародного симпозіуму українських інженерів-механіків у Львові (Львів, 18-20 травня 2005 року) . – Львів: КІНПАТРІ ЛТД. – 2005. – с. 77.

20. Харжевський В.О. Інформатика і комп'ютерна техніка. Метод. вказівки до виконання курсової роботи та приклади розв’язування задач для студ. спец. «Обладнання переробних і харчових виробництв» /В.О. Харжевський.– Хмельницький, ВІС, 2005.– 56 с.

2006 рік

21. Харжевський В.О. Комп’ютерне моделювання та аналіз важільних механізмів із зупинкою вихідної ланки, що побудовані за допомогою точок Бурместера //Вісник Хмельницького національного університету. – 2006. – №3 (80). С. 30-34.

22. Харжевський В.О. Комп’ютерне моделювання та дослідження важільних шестиланкових механізмів із зупинкою, що побудовані на основі двокривошипних механізмів //Вісник Хмельницького національного університету. – 2006.– №6 (87). С. 176-180.

23. Теоретичні основи та методи оптимального синтезу шарнірно-важільних механізмів із зупинкою вихідної ланки: звіт про НДР (заключний) / Хмельницький національний університет; кер. Я.Т. Кіницький; відп. викон.: В.О. Харжевський [та ін.]. – Хмельницький, 31.12.2006. – 363 с. – Шифр теми 1Б-2004; №ДР 0104U002104; Інв. № 0207U004295.

24. Кіницький Я.Т. Аналітичні методи аналізу та синтезу механізмів. Метод. вказівки для студентів напряму підготовки «Інженерна механіка» / Я.Т. Кіницький, В.О. Харжевський. – Хмельницький, ВІС, 2006. – 88 с.

2007 рік

25. Харжевський В.О. Синтез важільних механізмів 4-го класу з зупинкою вихідної ланки з використанням точок Бурместера //Вісник Хмельницького національного університету. – 2007.– №6, Т.2 (101). С. 209-214.

2008 рік

26. Кіницький Я.Т. Аналіз та синтез важільних механізмів /Я.Т. Кіницький, В.О. Харжевський // Машинознавство, Львів: Вид-во КІНПАТРІ. – 2008. – №7 (133). – С. 27-37.

27. Харжевський В.О. Об’єктно-орієнтований аналіз і проектування на C# у системі Visual Studio .NET. /В.О. Харжевський – Хмельницький: РВЦ ХНУ, 2008. – 41 с.

2009 рік

28. Кіницький Я.Т. Аналітичне дослідження силового навантаження механізму висадки цвяхового автомату АВ4115 /Я.Т. Кіницький, М.П. Мазур, О.О. Білецький, В.О. Харжевський //Вісник Хмельницького національного університету. – 2009.– №5 – С. 30-34.

2010 рік

29. Силин Р.И. SolidWorks в подготовке молодых инженеров / Р.И. Силин, В.А. Харжевcкий. – К: КПД ("Компьютерное проектирование и технический документооборот"), №2, 2010 – С. 46-49.

2012 рік

30. Харжевський В.О. SOLIDWORKS– інтегрований комплекс для підготовки інженерів //Материалы Всеукраинской научно-методической конференции «Инновационные аспекты геометро-графического образования» (7-10 мая 2012), Севастополь, 2012.–С. 62-66.

2013 рік

31.Кіницький Я.Т. Аналітичне дослідження кінематики механізмів ІІІ класу з використанням системи Mathcad / Я.Т. Кіницький, М.В. Марченко, В.О. Харжевський //Вісник Хмельницького національного університету. – 2013.– №6 – С. 7-10.

32. Кіницький Я.Т. Синтез важільних механізмів із зупинкою вихідної ланки на базі напрямних механізмів: монографія [електронне видання] /Я.Т. Кіницький, В.О. Харжевський, М.В. Марченко. – Хмельницький, 2013 – 432 с., рекомендовано до друку Вченою Радою Хмельницького національного університету (протокол №6 від 25.12.2013р.).

2014 рік

33. Кіницький Я.Т. Теорія механізмів і машин в системі Mathcad: навч. посібник / Я.Т. Кіницький, В.О. Харжевський, М.В. Марченко. – Хмельницький: РВЦ ХНУ, 2014. – 295 с. (рекомендовано МОН України для студентів ВНЗ напряму підготовки «Інженерна механіка», лист №1/11-9266 від 16.06.2014).

2015 рік

34. Харжевський В.О. Синтез важільних механізмів із зупинкою вихідної ланки методами кінематичної геометрії : монографія / В.О. Харжевський. – Хмельницький : РВЦ ХНУ, 2015. – 223 с.

35. Kharzhevskyi V. Unified algorithms of kinetostatic analysis of second-class linkage mechanisms using Mathcad // Study of problems of modern science: new technologies in engineering, advanced management, efficiency of social institutions [collective monograph], University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz, Poland. – 2015. P. 368-379.

36. Харжевський В.О. Методика визначення особливих точок Чебишева для синтезу важільних прямолінійно-напрямних механізмів // Вісник Хмельницького національного університету. – 2015.– №3 (225). – С. 34-41.

37. Харжевський В.О. Розробка та вдосконалення методів кінематичної геометрії для синтезу важільних напрямних механізмів // Вісник Хмельницького національного університету. – 2015.– №4 (227) – С. 10-16.

38. Харжевський В.О. Числовий синтез несиметричних важільних прямолінійно-напрямних механізмів з дотиком 5-го порядку // Технічні науки та технології, Чернігів: ЧНТУ. – 2015. – №1 (1). – С. 24-30.

39. Харжевський В.О. Метод синтезу важільних прямолінійно-напрямних механізмів з використанням точок розпрямлення 5-го порядку //Вісник Хмельницького національного університету. – 2015.– №5 (229) – С. 62-67.

40. Харжевський В.О. Метод визначення шестикратних вузлів інтерполяції для синтезу важільних кругових напрямних механізмів // Технічні науки та технології, Чернігів: ЧНТУ. – 2015. – №2 (2). – С. 12-18.

41. Харжевський В.О. Методика перевірки наявності дотику 5-го порядку у синтезі важільних кругових напрямних механізмів // Вісник Хмельницького національного університету. – 2015.– №6 (231) – С. 39-45.

42. Харжевський В.О. Синтез важільних прямолінійно-напрямних механізмів з використанням п’ятикратних вузлів інтерполяції // Вісник НТУУ «Київський політехнічний інститут». Серія машинобудування. – 2015. – №3 (75) – С. 30-36.

43. Харжевский В.А. Метод определения положения шатунных точек для проектирования рычажных прямолинейно направляющих механизмов // Вестник Гомельского государственного технического университета имени П.О.Сухого (Республика Беларусь). – 2015.– №4 (63) – С. 7-13.

44. Харжевський В.О. Синтез важільних напрямних механізмів методами кінематичної геометрії з використанням особливих точок Чебишева //Матеріали 12-го Міжнародного симпозіуму українських інженерів-механіків у Львові (Львів, 28-29 травня 2015 року) . – Львів: КІНПАТРІ ЛТД. – 2015. – с. 78-79.

45. Харжевский В.А. Численно-аналитический синтез рычажных направляющих механизмов с пятикратным узлом интерполяции // Сборник трудов X Международной научной конференции «Современные достижения в науке и образовании», 9-16 сентября 2015 года, Нетания (Израиль): РВЦ ХНУ, 2015. – С. 70-73.

46. Харжевський В.О. Використання кінематичної геометрії шести нескінченно близьких положень для синтезу важільних прямолінійно-напрямних механізмів //Матеріали міжнародної науково-технічної конференції “VI Українсько-Польські Наукові Діалоги” (21-24 жовтня 2015), Хмельницький – Яремче, 2015. – С. 90-91.

2016 рік

47. Харжевський В.О. Використання точок розпрямлення 5-го порядку для синтезу важільних двокривошипних механізмів із зупинкою вихідної ланки // Вісник Хмельницького національного університету. – 2016.– №1 (233) – С. 103-108.

48. Харжевський В.О. Кінематичний синтез важільних напрямних механізмів за заданими параметрами прямолінійної ділянки шатунної кривої // Вісник Хмельницького національного університету. – 2016.– №2 (235) – С. 122-126.

49. Харжевський В.О. Кінематичний синтез важільних восьмиланкових механізмів із зупинкою на базі точок розпрямлення 5-го порядку // Вісник Хмельницького національного університету. – 2016.– №3 (237) – С. 168-171.

50. Харжевський В.О. Використання системи SOLIDWORKS Motion для перевірки результатів аналітично-числового синтезу важільних механізмів із зупинкою вихідної ланки // Вісник Хмельницького національного університету. – 2016.– №4 (239) – С. 7-14.

51. Патент на корисну модель № 108871, Україна, МПК F16H 21/00. Шарнірний чотириланковий прямолінійно-напрямний механізм, побудований з використанням точки розпрямлення 4-го порядку / Харжевський В.О. – № u201506992; заяв. 14.07.2015; опубл. 10.08.2016; Бюл. №15 – 6 с.

52. Патент на корисну модель № 108872, Україна, МПК F16H 21/00. Шарнірний чотириланковий прямолінійно-напрямний механізм, побудований з використанням точки Чебишева / Харжевський В.О. – № u201506995; заяв. 14.07.2015; опубл. 10.08.2016; Бюл. №15 – 6 с.

53. Патент на корисну модель №111501, Україна, МПК F16H 21/00. Шарнірний чотириланковий прямолінійно-напрямний механізм, побудований з використанням точки розпрямлення 5-го порядку / Харжевський В.О. – № u201605297; заяв. 16.05.2016; опубл. 10.11.2016; Бюл. №21 – 5 с.

54. Харжевский В.А. Использование методов кинематической геометрии для синтеза рычажных механизмов IV класса с выстоем выходного звена // Сборник трудов IX Международной научной конференции «Наука и образование», 3-10 января 2016 года, Хайдусобосло (Венгрия): РВЦ ХНУ, 2016. – С. 17-22.

55. Харжевський В.О. Синтез важільних напрямних механізмів за заданими параметрами ділянки наближення // Збірник наукових праць «Технічна творчість» Міжнародної науково-технічної конференції молодих науковців «Сучасні технології в механіці», (Хмельницький, 21-23 квітня 2016 року). – Хмельницький: ХНУ. – 2016. – С. 198-200.

56. Харжевський В.О. Проектування важільних восьмиланкових механізмів із зупинкою вихідної ланки на основі точок розпрямлення 5-го порядку //Тезисы докладов III Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы инженерной механики» (Одесса, 10-14 мая 2016 года). – Одесса, ОГАСА: "Внешрекламсервис", 2016. – С. 211-214.

57. Харжевський В.О. Межі існування важільних механізмів із зупинкою вихідної ланки, що синтезовані на основі точок розпрямлення 5-го порядку //Матеріали 5-ї Міжнародної науково-технічної конференції «Теорія та практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій» (Львів, 27-28 жовтня 2016 року). – Львів: КІНПАТРІ ЛТД. – 2016. – С. 150-152.

58. Харжевський В.О. Межі існування важільних механізмів, що синтезовані з використанням точок розпрямлення 5-го порядку за заданою тривалістю зупинки вихідної ланки // Вісник Хмельницького національного університету. – 2016.– №5 (241) – С. 7-13.

59. Харжевский В.А. Синтез рычажных двухкривошипных механизмов с периодической остановкой выходного звена методами кинематической геометрии // Механика машин, механизмов и материалов (Международный научно-технический журнал Государственного научного учреждения «Объединенный институт машиностроения Национальной академии наук Беларуси»). – 2016.– №4 (37) – С.60-65.

60. Харжевський В.О. Визначення фактичної тривалості зупинки вихідної ланки у важільних механізмах, синтезованих за умовами найкращого наближення за Чебишевим / В.О. Харжевський, Я.Т. Кіницький // Вісник Хмельницького національного університету. – 2016.– №6 (243) – С. 7-12.

61. Харжевский В.А. Синтез рычажных механизмов с выстоем выходного звена с использованием точек распрямления 5-го порядка // Вестник Гомельского государственного технического университета имени П.О.Сухого. – 2016.– №4 (67) – С. 21-27.

2017 рік

62. Патент на корисну модель №113778, Україна, МПК F16H 21/00. Важільний шестиланковий механізм з регульованими тривалістю зупинки вихідної ланки, максимальним розмахом та кутом нахилу вихідної ланки у фазі зупинки. / Харжевський В.О. – № u201609061; заяв. 26.08.2016; опубл. 10.02.2017; Бюл. №3 – 5 с.

63. Харжевський В.О. Дослідження законів руху вихідної ланки механізмів, побудованих на основі механізму Чебишева з наближенням верхньої ділянки шатунної кривої // Вісник Хмельницького національного університету. – 2017.– №1 (245) – С. 10-15.

64. Kharzhevskyi V. Kinematic synthesis of linkage mechanisms using Burmester points at the given dwell duration of the output link [Електронний ресурс] / V. Kharzhevskyi // Advances in Science and Technology Research Journal. – Vol.11, Issue 2, 2017, P. 139-145. Режим доступу: http://www.astrj.com/pdf-68465-11020?filename=kinematic synthesis of.pdf

65. Харжевський В.О. Межі існування важільних двокривошипних механізмів із зупинкою вихідної ланки для чотирьох нескінченно близьких положень шатунної площини / В.О. Харжевський // Технічні науки та технології, Чернігів: ЧНТУ. – 2017. – №1 (7). – С. 16-23

66. Харжевський В.О. Визначення фактичних значень інваріантів кінематичних параметрів механізмів Чебишева із зупинкою вихідної ланки та моделювання їх роботи у системі SOLIDWORKS / В.О. Харжевський // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2017.– №2 (247) – С. 52-58

67. Харжевский В.А. Синтез рычажных трёхкривошипных механизмов с выстоем выходного звена и области их существования / В.А. Харжевский, Я.Т. Киницкий // Вестник Гомельского государственного технического университета имени П.О.Сухого (Республика Беларусь). – 2017.– №1 (68) – С. 19-26

68. Харжевский В.А. Области существования двухкривошипных восьмизвенных механизмов с выстоем выходного звена на основе точек распрямления 5-го порядка / В.А. Харжевский // Вестник Полоцкого Государственного университета. Серия В. Промышленность. Прикладные науки. – 2017. – №3 – С. 29–34

69. Патент на корисну модель №114846, Україна, МПК F16H 21/00. Шарнірно-важільний механізм з регульованою тривалістю зупинки вихідної ланки на основі точки розпрямлення 5-го порядку / Харжевський В.О. – № u201609059; заяв. 28.08.2016; опубл. 27.03.2017; Бюл. №6 – 5 с.

70. Патент на корисну модель №114847, Україна, МПК F16H 21/00. Шарнірний чотириланковий прямолінійно-напрямний механізм, побудований з використанням шестикратного вузла інтерполяції шатунної площини / Харжевський В.О. – № u201609060; заяв. 28.08.2016; опубл. 27.03.2017; Бюл. №6 – 5 с.

71. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №70496 Україна. Синтез та аналіз важільних механізмів [Комп’ютерна програма] / В.О. Харжевський; дата реєстрації 16.02.2017

72. Харжевський В.О. Моделювання важільних двокривошипних механізмів із зупинкою вихідної ланки у системі SOLIDWORKS, які синтезовані за допомогою точок розпрямлення 5-го порядку / В.О. Харжевський // Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції «Механіка машин – основна складова прикладної механіки», частина 2 (Дніпро, 11-13 квітня 2017 року). – Дніпро : Національна металургійна академія України, 2017 С. 211–214.

73. Харжевський В.О. Синтез важільних механізмів із зупинкою вихідної ланки на основі напрямних механізмів з шістьма скінченно віддаленими вузлами інтерполяції на інтервалі наближення шатунної кривої / В.О. Харжевський // Матеріали 13-го Міжнародного симпозіуму українських інженерів-механіків у Львові (Львів, 18-19 травня 2017 року). – Львів: КІНПАТРІ ЛТД. – 2017. – с. 82-84.

Інформація про кафедру машинознавства:

Кафедра машинознавства за 40 років розбудови : довідник / Хмельниц. нац. ун-т ; уклад. Я. Т. Кіницький. - Хмельницький : ХНУ, 2009. - 116 с.